Phân tích dữ liệu trong ngành hàng bán lẻ và tiêu dùng

Chuyên mục: Dịch vụ data

Đạt được thành công trong bán lẻ bằng cách lấy dữ liệu làm trọng tâm.

Nhóm Dữ liệu và Phân tích của chúng tôi có thể cung cấp cho ngành bán lẻ hàng loạt các giải pháp được xây dựng trên phân tích để giúp khách hàng của chúng tôi:

Phân tích dữ liệu trong ngành hàng bán lẻ và tiêu dùng

Nền tảng về cơ hội và tối ưu hóa chuỗi cung ứng (SCOOP), Sự phát triển trong danh mục các giải pháp của chúng tôi đang giúp cho khách hàng đưa ra các quyết định tốt hơn với dữ liệu và phân tích.

Phân tích dữ liệu của chúng tôi giúp các nhà quản lý đưa ra các quyết định quan trọng nhanh hơn và tốt hơn.

Máy học (Machine learning) của chúng tôi có khả năng giúp các doanh nghiệp phát triển các sản phẩm có tiềm năng lớn để gia tăng  doanh thu.

Retail Expander là một giải pháp phân tích địa lý của chúng tôi để giúp các công ty phân tích các địa điểm cho việc mở rộng khu vực bán hàng một cách nhanh chóng và chính xác.